top of page

Professioneel zijn het uitdagende tijden. In veel organisaties en bedrijven is er onzekerheid , zijn  er veranderingen die soms moeilijk te realiseren zijn of zijn er moeilijkheden in een team. 

Bij al deze uitdagingen kunnen extern advies, opleiding, intervisie of coaching nuttig zijn.

Advies

Heb je nood aan een frisse kijk of professioneel advies bij veranderingen,  spanningen in interpersoonlijke verhoudingen  of nieuwe uitdagingen in uw organisatie ?

Dan is een gesprek met een externe adviseur vaak helpend.

Concreet

We starten met een intakegesprek waarin we  uw vraag en situatie samen verhelderen.  Aanvullende gesprekken met verschillende  stakeholders zijn mogelijk. 

Op basis van een degelijke analyse kan ik als adviseur handvaten aanbieden voor uw  organisatie of team.  Daarbij kijk ik zowel systemisch, groepsdynamisch  als procesmatig naar de dynamiek in uw organisatie.  Aanvullend kan is er ook de mogelijkheid  om  uw team of organisatie te begeleiden in het leerproces.
 

Opleiding

Ben je op zoek naar een opleiding om uw medewerkers  te versterken  in hun competenties  en functioneren ?

Lange of korte opleidingen, workshops, online opleidingen en individuele coaching zijn dan een mogelijkheid.


Concreet

Tijdens een intakegesprek bespreken we uw vraag naar opleiding of persoonlijke coaching (max 2u).

We maken een opleiding op maat van uw organisatie, wat een combinatie is van theorie, groepsleren door interactie en opvolging in de realiteit. Intervisie kan daar deel van zijn.

Pro-Act  streeft naar relatief kleine groepen in de opleidingssessies

Met maximaal 12 mensen  per opleiding,  kan er heel persoonlijk en intensief getraind worden.

Opleiding

Leiderschap

Als leider heb je de verantwoordelijkheid om samen met je team doelen te bereiken. De impact van leiderschap op het functioneren van medewerkers en teamresultaten is immens.  Goed leiderschap vraagt niet alleen veel kennis en vaardigheden, maar ook inzicht in eigen functioneren en blijvend vermogen tot reflectie.

Een leiderschapstraject zet in op al deze aspecten om leiders (en hun organisatie) te doen groeien.

Concreet

Om een leiderschapsprogramma  op te starten komen we graag langs voor een intake. We bespreken de strategische doelstellingen van uw organisatie en bekijken hoe het leiderschapsprogramma deze kan ondersteunen. We maken een modulair programma op maat van uw organisatie. Dit is een combinatie van groepsleren, ondersteuning van de individuele leerdoelen door terugkoppeling en opvolging in de realiteit (intervisie of coaching).

Pro-Act streeft naar relatief kleine groepen in de opleidingssessies

Met maximaal 12 mensen opleidingssessie kan  er heel persoonlijk en intensief getraind worden.

Intervisiebegeleiding

Als team heb je vaak veel expertise in huis. Die expertise maximaal benutten is de doelstelling van intervisie.

Intervisie kan deel uitmaken van een leertraject of ingezet worden om 'leren op de werkplek' te stimuleren.
Intervisie werkt ook op het onderling vertrouwen en de psychologische veiligheid in het team.

Pro-Act biedt intervisiebegeleiding aan, waarbij ik als procesbegeleider inzet op verschillende leerprocessen : het versterken van 'soft skills' van de deelnemers , het bouwen van een onderlinge vertrouwensrelatie , het benutten van bestaande kennis en ervaring in de organisatie en het stimuleren van onderlinge leermogelijkheden.

De intervisor is een expert in procesbegeleiding en kan diverse modellen gebruiken.

Dit alles is afgestemd op de noden van uw organisatie of team.

Individuele coaching leidinggevende

Een leidinggevende speelt een sleutelrol in zijn/haar team : resultaten en onderlinge verhoudingen binnen het team worden in grote mate beïnvloed door de communicatie- en gedragsstijl van de leidinggevende.

Goed leiderschap vergt  kennis en het verwerven van verschillende competenties.

Leiden en coachen van mensen vraagt ook een persoonlijke ontwikkeling: inzicht in wie je bent, hoe je overkomt op anderen. Wat drijft je? In welke patronen loop je vast?

Individuele coaching biedt duurzame ondersteuning in het ontwikkelproces als leidinggevende, gebaseerd op een vertrouwelijke relatie met de coach waarbinnen leren & zelfreflectie centraal staan.

Het geeft de kans verworven kennis te verwerken en te integreren in je huidige leiderschapsstijl.

Concreet : 

 • Tijdens een intakegesprek bespreken we uw vraag naar individuele coaching (van een leidinggevende) (max 2u). We verhelderen de context, de historiek en de doelstellingen.

 • De leidinggevende wordt betrokken bij het bespreken van de doelstellingen, de werkwijze en de duur.

 • Deze werkwijzen worden afgestemd op de verwachtingen en noden van de organisatie & de leidinggevende.

 • Coachingsessies duren 1,5 à 2u

 • De coach komt ter plaatse of kan ook coaching aanbieden in eigen praktijkruimte. Dat biedt de mogelijkheid met afstand te kijken naar vragen of bezorgdheden.

 

Executive coaching

Als CEO of bedrijfsleider wordt veel van u verwacht, op alle vlakken.

Toch sta je binnen uw organisatie vaak op  een eenzame positie. Weinig mensen hebben alle info of begrijpen alle belangen.

Soms is er gewoon  nood aan een sparringpartner, om in volle vertrouwen twijfels uit te spreken over strategische keuzes, vragen of over situaties die u bezwaren. 

Door mijn achtergrond en ervaring als 'executive coach' begrijp ik de uitdagingen en belangen die spelen in uw organisatie of bedrijf.

Ik creëer een veilige plek voor persoonlijke vragen, een spiegel om te groeien als mens en als leider en reik ook inspiratie aan, in de vorm van een nieuwe invalshoek, of gewoon bevestiging van wat u intuïtief aanvoelde.

Het sterkt u om de stappen te zetten die passend zijn voor situatie en voor wie u bent als leider.

Concreet :

 • Tijdens een intakegesprek bespreken we uw  vraag naar executive coaching (max 2u).

 • We verhelderen de context, de historiek en de doelstellingen afgestemd op de strategische doelstellingen van uw organisatie of bedrijf

 • Inzichten en modellen rond leiderschap en werkwijzen  worden afgestemd op uw verwachtingen

 • Coachingsessies duren 2u

Teamcoaching

Bent u op zoek naar duurzame manieren om een team te doen groeien op het vlak van samenwerking of groeien in resultaten ? Zijn er teams in uw organisatie waar spanning zit en niet voluit gesproken wordt ? Zijn er nieuw samengestelde teams waar de onderlinge samenwerking niet vlot loopt ?

In dat geval kan je beroep doen op een externe teamcoach.

-De teamcoach bekijkt  het ontwikkelproces van teams in hun taak-en hun teamcompetenties :

 • de voortgang- en resultaatgerichtheid

 • het vakmanschap of de professionaliteit

 • het onderlinge vertrouwen en betrouwbaarheid in werkafspraken en werkprocessen

 • de verbinding: het communiceren en samenwerken

 

Vaak is het onderling vertrouwen de start.

Vertrouwen en psychologische veilgheid creëer je door met elkaar open te praten over wat jullie bezighoudt  en te benoemen waar je (professioneel) van wakker ligt.  De erkenning van 'wat is' door teamleden en leidinggevende is een belangrijke start.

Pas als er een minimums van vertrouwen en (onderlinge) erkenning is, kan een team ook stappen zetten en  zich echt engageren voor het gezamenlijk doel.

 • De teamcoach is   een neutrale facilitator die zorgt voor een  veilig omkaderde setting waarin ieder zich kan tonen.  Door het gebruik van handvaten, oefeningen en een gepaste structuur kunnen deelnemers  inzicht verwerven, openheid ervaren en stappen zetten.

 • In de teamcoaching werkt de coach als partner van de leidinggevende.

 • De coach zorgt ervoor dat de groep in zijn eigen kracht blijft. 

 • U krijgt als leidinggevende feedback en (indien gewenst) coaching  hoe u zelf kan bijdragen aan sterke teamcohesie.

 

Concreet :

 • Tijdens een intakegesprek bespreken we uw  vraag naar teamcoaching (max  1,5 à 2u).

 • We verhelderen de context, de historiek en de doelstellingen van de teamcoaching

 • De aanpak, frequentie en duur van de teamcoachings worden samen besproken.

 • Als leidinggevende wordt u betrokken door terugkoppeling en het aanreiken van handvaten om de teamontwikkeling te ondersteunen

 

Teamcoaching Directiecomité of Managementsboard

Een managementsteam of directiecomité heeft een essentiële rol in een organisatie/bedrijf en staat vaak onder grote druk.

De samenhang en 'het behouden van één gezamelijke lijn ' in uw managementteam is dan ook een belangrijke basis voor een goed werkende organisatie. Het op geregeld tijdstip onderling afstemmen  en het investeren in een persoonlijke band tussen uw teamleden is nodig om als team effectief te kunnen blijven samenwerken.

Om als team samen uw missie te realiseren is onderling vertrouwen de basis. Vertrouwen creëer je door met elkaar open en oprecht te praten over wat wezenlijk belangrijk  is en waar je (professioneel) van wakker ligt.

Pas als  er een basis van vertrouwen is durft een team ook moeilijke gesprekken aangaan.  Wanneer teamleden zich gehoord en erkend voelen kunnen ze zich echt engageren en bespreekbaar maken wat nodig is.

Dat betekent vaak dat diversiteit van meningen beter kan 'gehoord' worden. Dat draagt bij aan  het verhogen van de juistheid of flexibiliteit van beslissen.

Wanneer is een teamcoach nodig ?

-Als de afstemming binnen uw directiecomité of managementscomité niet vanzelf gaat

-Als er binnen uw organisatie 'tussenschotten' ontstaan die de goede werking verhinderen

-Als je een nieuwe samenstelling van een managements-of directiecomité moeilijk loopt

In teamcoaching brengen we uw team dichter bij elkaar. We werken aan een gedragen visie voor de toekomst: Hoe willen we als team verder ontwikkelen? We onderzoeken welke dynamiek en patronen er spelen in de onderstroom. Wat helpt ons om onze toekomst te realiseren en wat belemmert ons ? Wat is onopgelost uit het verleden en zit goeie samenwerking of verdere groei in de weg?


Als ervaren en neutrale facilitator zorg ik ervoor dat wat er onder water leeft wordt uitgesproken in een veilig omkaderde setting en dat er geluisterd wordt. We  spiegelen patronen in de teamdynamiek. Door deze kwetsbare dialoog ontstaat er meer begrip en openheid naar elkaar. Er komt hernieuwde energie en zin om aan het gezamenlijke project te werken.

 

Concreet :

 • Tijdens een intakegesprek bespreken we uw  vraag naar teamcoaching (max  1,5 à 2u).

 • We verhelderen de context, de historiek en de doelstellingen van de teamcoaching

 • De aanpak, frequentie en duur van de teamcoachings worden samen (met het team) besproken.

 • ​De coach is de partner van de leidinggevende en zorgt ervoor dat de groep in zijn eigen kracht blijft.

Coaching
bottom of page