top of page

Professioneel zijn het uitdagende tijden. In veel organisaties en bedrijven is er onzekerheid , zijn  veranderingen  soms moeilijk te realiseren  of zijn er moeilijkheden in een team. 

Bij al deze uitdagingen kunnen extern advies, opleiding, intervisie of coaching nuttig zijn.

Advies

Heb je nood aan een professionele kijk of advies bij veranderingen,  spanningen in interpersoonlijke verhoudingen  of nieuwe uitdagingen in uw organisatie ?

Dan is een gesprek met een externe adviseur vaak helpend.

Concreet

We starten met een intakegesprek waarin we  uw vraag en situatie samen verhelderen.  Aanvullende gesprekken met verschillende  stakeholders zijn mogelijk. 

Op basis van een correcte beeldvorming, kan ik als adviseur handvaten aanbieden voor uw  organisatie of team.  Daarbij kijk ik zowel systemisch, groepsdynamisch als procesmatig naar de dynamiek in uw organisatie.  Aanvullend  is er ook de mogelijkheid  om  uw team of organisatie te begeleiden in het (veranderings)proces.
 

Opleiding

Ben je op zoek naar een opleiding om uw medewerkers  te versterken  in hun competenties  en functioneren ?

Lange of korte opleidingen, workshops, online opleidingen en individuele coaching zijn dan een mogelijkheid.


Concreet

Tijdens een intakegesprek bespreken we uw vraag naar opleiding of persoonlijke coaching (max 2u).

We maken een opleiding op maat van uw organisatie, wat een combinatie is van theorie, groepsleren door interactie en opvolging in de realiteit. Intervisie kan daar deel van zijn.

Pro-Act  streeft naar relatief kleine groepen in de opleidingssessies

Met maximaal 12 mensen  per opleiding,  kan er heel persoonlijk en intensief getraind worden.

Opleiding

Leiderschap

Als leider heb je de verantwoordelijkheid om samen met je team doelen te bereiken. De impact van leiderschap op het functioneren van medewerkers en teamresultaten is immens.  Goed leiderschap vraagt niet alleen veel kennis en vaardigheden, maar ook inzicht in eigen functioneren en blijvend vermogen tot reflectie.

Een leiderschapstraject zet in op al deze aspecten om leiders (en hun organisatie) te doen groeien.

Concreet

Om een leiderschapsprogramma  op te starten komen we graag langs voor een intake. We bespreken de strategische doelstellingen van uw organisatie en bekijken hoe het leiderschapsprogramma deze kan ondersteunen. We maken een modulair programma op maat van uw organisatie. Dit is een combinatie van groepsleren, ondersteuning van de individuele leerdoelen door terugkoppeling en opvolging in de realiteit (intervisie of coaching).

Pro-Act streeft naar relatief kleine groepen in de opleidingssessies

Met maximaal 12 mensen opleidingssessie kan  er heel persoonlijk en intensief getraind worden.

Intervisiebegeleiding

Als team heb je vaak veel expertise in huis. Die expertise maximaal benutten is de doelstelling van intervisie.

Intervisie kan deel uitmaken van een leertraject of ingezet worden om 'leren op de werkplek' te stimuleren.
Intervisie heeft een positieve invloed op het onderling vertrouwen en de psychologische veiligheid in het team.

Pro-Act biedt intervisiebegeleiding aan, waarbij ik als procesbegeleider inzet op verschillende leerprocessen : het versterken van 'soft skills' van de deelnemers,  het bouwen van een onderlinge vertrouwensrelatie , het benutten van bestaande kennis en ervaring in de organisatie en het stimuleren van onderlinge leermogelijkheden.

De intervisor is een expert in procesbegeleiding en kan diverse modellen gebruiken, afgestemd op de leervragen en de noden van uw organisatie of team.

Individuele coaching leidinggevende

Een leidinggevende speelt een sleutelrol in elke organisatie en elk team : resultaten en onderlinge verhoudingen binnen het team worden in grote mate beïnvloed door de communicatie- en leiderschapsstijl van de leidinggevende.

Goed leiderschap vergt  kennis, inzichten  en het verwerven van specifieke (leiderschaps)competenties.

Leiden en coachen van mensen vraagt ook een persoonlijke ontwikkeling: inzicht in wie je bent, wat je drijft, welke patronen of valkuilen hinderlijk zijn en ook wat de impact is van jouw communicatiestijl of gedrag. In al deze facetten speelt ook de omgeving waarin je leider bent een grote rol.

Individuele coaching biedt duurzame ondersteuning in het ontwikkelproces als leidinggevende, gebaseerd op een vertrouwelijke relatie met de coach die ook mee is in wat de organisatie vraagt. Analyse, ervaren& zelfreflectie staan centraal in de coaching

Het geeft de kans (verworven) kennis te verwerken en te integreren in je huidige leiderschapsstijl.

Concreet : 

 • Tijdens een intakegesprek bespreken we uw vraag naar individuele coaching (van een leidinggevende) (max 2u). We verhelderen de context, de historiek en de doelstellingen.

 • De leidinggevende wordt betrokken bij het bespreken van de doelstellingen, de werkwijze en de duur.

 • Deze werkwijzen worden afgestemd op de verwachtingen en noden van de organisatie & de leidinggevende.

 • Coachingsessies duren 1,5 à 2u

 • De coach komt ter plaatse of kan ook coaching aanbieden in eigen praktijkruimte. Dat biedt de mogelijkheid met afstand te kijken naar vragen of bezorgdheden.

 

Executive coaching

Als CEO of bedrijfsleider wordt veel van u verwacht, op alle vlakken. U zit op een eenzame positie. Weinig mensen hebben alle info of begrijpen alle belangen. Daarnaast is ook vertrouwelijkheid van de informatie waarmee u werkt  vaak van groot belang.

Mensen aan de top hebben soms nood aan een sparringpartner, om in volle vertrouwen twijfels uit te spreken over strategische keuzes, vragen of over situaties die hen bezwaren. 

Door mijn achtergrond en ervaring als 'executive coach' kan ik de uitdagingen en belangen die spelen in uw organisatie of bedrijf goed verstaan en ruimte maken voor alle mogelijke bespiegelingen.

Ik creëer een veilige plek voor persoonlijke vragen, houd u spiegel voor als leider en reik indien gewenst inspiratie aan, in de vorm van nieuwe invalshoeken of theorieën Soms is  gewoon bevestiging van wat u intuïtief aanvoelt voldoende. Het hebben van een veilige plek kan u versterken u om de stappen te zetten die passend zijn voor uw situatie en voor wie u bent als leider.

Concreet :

 • Tijdens een intakegesprek bespreken we uw  vraag naar executive coaching (max 2u).

 • We verhelderen de context, de historiek en de doelstellingen afgestemd op de strategische doelstellingen van uw organisatie of bedrijf

 • Inzichten en modellen rond leiderschap en werkwijzen  worden afgestemd op uw verwachtingen

 • Coachingsessies duren 2u

Teamcoaching

Bent u op zoek naar duurzame manieren om een team te doen groeien op het vlak van samenwerking of groeien in resultaten ? Zijn er teams in uw organisatie waar spanningen zijn ? Heeft u moeite met teams waar de resulteaten uit blijven ondanks de inspanningen van teamleden ?
 

In dat geval kan je beroep doen op een externe teamcoach.

-De teamcoach bekijkt  het ontwikkelproces van teams in hun taak-en hun teamcompetenties :

 • de voortgang- en resultaatgerichtheid

 • het vakmanschap of de professionaliteit

 • het onderlinge vertrouwen en betrouwbaarheid in werkafspraken en werkprocessen

 • de verbinding: het communiceren en samenwerken

 

De teamcoach zet eerst in op het verkrijgen van het juiste beeld van een team binnen de organisatie.

Op basis van deze beeldvorming, zal de teamcoach inzetten op relationele of resultaatgerichte interventies.

Vaak gaat het over vertrouwen en psychologische veiligheid binnen het team.  Erkenning van 'wat is' door teamleden en leidinggevende is een belangrijke start.

In onveilige of onduidelijke teams is het eerder aangewezen eerst in te zetten op duidelijkheid van doel, waarden en resultaten.

 • De teamcoach is   een neutrale facilitator die zorgt voor een  veilig omkaderde setting waarin ieder zich kan tonen.  Door het gebruik van handvaten, oefeningen en een gepaste structuur kunnen deelnemers  inzicht verwerven, openheid ervaren en stappen zetten.

 • In de teamcoaching werkt de coach als partner van de leidinggevende.

 • De coach zorgt ervoor dat de groep in zijn eigen kracht blijft. 

 • U krijgt als leidinggevende feedback en (indien gewenst) coaching  hoe u zelf kan bijdragen aan sterke teamcohesie.

 

Concreet :

 • Tijdens een intakegesprek met de leidinggevende(n) bespreken we de vraag naar teamcoaching (max  1,5 à 2u)

 • We verhelderen de context, de historiek en de doelstellingen van de teamcoaching

 • De aanpak, frequentie en duur van de teamcoaching worden samen besproken

 • De effectieve coaching start altijd met een intake van het team

 • Als leidinggevende wordt u betrokken door terugkoppeling en het aanreiken van handvaten om de teamontwikkeling te ondersteunen

Executive teamcoaching

Een executive team (managementsteam of directieteam) heeft een essentiële rol in een organisatie/bedrijf en staat vaak onder grote druk. De samenhang en 'het behouden van één gezamelijke lijn ' in het team is dan ook een belangrijke basis voor een goed werkende organisatie. Het 'op geregeld tijdstip' onderling afstemmen  en het investeren in goede communicatie tussen uw teamleden is nodig om als team effectief te kunnen blijven samenwerken.

Executive teamcoaching is een waardevol middel om goed te blijven samenwerken, om het team op een hoger niveau van ontwikkeling te brengen en om conflicten vroegtijdig aan te pakken. Zeker wanneer je geconfronteerd wordt met herhalende communicatie- en interactiepatronen in het (directie)team. Bestuurders en directieleden krijgen niet meer zo vaak feedback op hun eigen functioneren en onderlinge samenwerking. En zelfs als ze er om vragen is het niet zeker dat de mensen om hen heen zich veilig genoeg voelen om deze feedback te geven. Er wordt veel geprojecteerd op leiders in organisaties. Een blik van buiten is daarom vaak een waardevolle aanvulling.

Wanneer is een teamcoach nodig ?

-Als de afstemming binnen uw  (directie)team niet vanzelf gaat

-Als er binnen uw organisatie 'tussenschotten' ontstaan die de goede werking verhinderen

-Als een nieuwe samenstelling van een (directie)team moeilijk loopt

In teamcoaching brengen we uw team dichter bij elkaar. We werken aan een gedragen visie voor de toekomst: Hoe willen jullie als team verder ontwikkelen? Welke dynamiek en patronen er spelen er (in de onderstroom) ? Wat helpt  om de gekozen toekomst te realiseren en wat belemmert jullie ? Wat is onopgelost uit het verleden en zit goede samenwerking of verdere groei in de weg?
Als ervaren en neutrale facilitator creër ik een veilige setting om onuitgesproken maar belangrijke zaken uit te spreken. We  spiegelen patronen in de onderlinge relaties en teamdynamiek.

Door uitwisseling en dialoog ontstaat er vaak meer begrip en openheid naar elkaar. Er komt hernieuwde energie en zin om aan het gezamenlijke project te werken.

Concreet :

 • Tijdens een intakegesprek bespreken we uw  vraag naar executive teamcoaching

 • We verhelderen de context, de historiek en de doelstellingen van de teamcoaching

 • De aanpak, frequentie en duur van de teamcoachings worden samen (met het team) besproken.

 • Op elk moment kunnen we samen kijken wat het  team nodig heeft en wat de volgende stappen kunnen zijn

Coaching
bottom of page